หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามพระอาจารย์
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

ธรรมบรรยาย โดย พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
ชื่อเรื่อง ชื่อแผ่น คลิกฟัง
รู้แจ้งโลกธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
ผู้เป็นใหญ่ในการรักษาจิตธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
เทศนาในงานทอดกฐิน จ.ร้อยเอ็ด 2522ธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
เปรตเจ้าระเบียบธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
อบรมพระนิสิตจุฬา-รามคำแหง 2521ธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
ไกลหลักธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
อ่านใจธรรมชาติ (ความอยาก)ธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
ดวงตาเห็นธรรมธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
ตอบปัญหาธรรมะคนไทยในอเมริกา-วอชิงตันธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
บ่วงมารธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
น้ำไหลนิ่ง อบรมคณะหัวหน้าศาลธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
คาถาภาวนาธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
บ้านที่แท้จริงธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
วันพระ วันโยมธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
หัวใจพุทธศาสนา เทศน์ในวันทอดกฐินธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
มองด้วยตาปัญญาธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
อบรมภิกษุสามเณร วัดบูรพารามธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
หลงสังขารธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
ชีวิตแต่งงาน ครอบครัวธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการภาวนาธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
ปัจจุบันธรรมธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
เล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
เทศน์วันพระ 2522ธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
โอวาทพิเศษธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
เทศนาบ้านก่อ วัดบ้านก่อนอกธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
รับศีลต้องรักษาธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
หลุดพ้นด้วยปัญญา อบรมภิกษุสามเณรธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
แจกผ้าวัดเขื่อนฯธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
ธรรมวินัย อบรมภิกษุสามเณรธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
ภาษาของจิตธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
     
หน้า   1 2 3 4 5 6
ที่มาข้อมูล : http://www.watnongpahpong.org

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก