หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามอริยสัจสี่ และพระอาจารย์
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งามนิโรธอริยสัจ(นิโรธ) :: [ดับตัณหา]
ที่ พระอาจารย์ ชื่อเรื่อง ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)กิเลสเป็นของละได้CD_069 (09)
2พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ละกิเลสตัณหาCD_069 (10)
3พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์แผ่นที่ 02
4พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:คาถาเย้ยตัณหาแผ่นที่ 05
5พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ความสิ้นกามทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งCD_207 (03)
6พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ความสิ้นกิเลสเป็นคุณธรรมอันประเสริฐCD_207 (12)
7พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ทำอย่างไรจึงจะละกิเลสได้CD_207 (08)
8พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ผู้ล่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลกCD_207 (02)
9พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)สงบกิเลส หมดเหตุแห่งทุกข์CD_207 (11)
10พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)อย่าเป็นเหยื่อของตัณหาCD_207 (14)
11พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)อาศัยตัณหาละตัณหาCD_207 (08)
12พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)อุบายกำจัดกิเลสออกจากใจCD_207 (12)
13พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ให้เห็นโทษของกิเลสต่างๆCD_207 (13)
14พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ให้เห็นโทษของราคะโทสะโมหะCD_207 (16)
15สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯข้อปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นทาสตัณหาแผ่นที่ 03
16สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯพ้นทุกข์ด้วยการละตัณหาแผ่นที่ 03
17หลวงปู่จันทา ถาวโรมรณาและกามตัณหา.mp3CD_083 (03)
         
หน้า   1
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก