หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามแก่นแห่งพุทธธรรม และชื่อเรื่อง
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม


แก่นแห่งพุทธธรรม::[ ปฏิจจสมุปบาท ]
ที่ ชื่อเรื่อง พระอาจารย์ ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1กฏธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายย่อมไปตามกรรมพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (13)
2การควบคุมกระแสปฎิจจสมุปบาทพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 10
3การควบคุมและการดับลงแห่งกระแสปฎิจจสมุปบาทพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 12
4การเกิดขึ้นแห่งกระแสปฎิจจสมุปบาทพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 12
5การเกิดบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (13)
6คนเราพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะความไม่รู้พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (15)
7ความทุกข์เกิดจากจิตไม่รู้ความจริง (อบรมจิตให้พ้นจากทุกข์.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
8ความเกิด.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (03)
9ความเกิดดับ.mp3พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)CD_045
10ความเกิดดับแห่งปฏิจจสมุปบาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 06
11ความเกิดเป็นทุกข์.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
12ความแก่.mp3พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)CD_045
13จิตยึดมั่นในที่ใดภพก็เกิดที่นั้น.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
14ชาติความเกิดเป็นทุกข์พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (10)
15ทางออกจากทุกข์พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (12)
16ทางออกจากทุกข์เพื่อความสุขที่แท้จริง.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
17ทุกข์ควรกำหนดรู้-เหตุแห่งทุกข์ตามความเป็นจริง.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
18ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (08)
19ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 02
20ปฏิจจสมุปบาท.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
21พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๕ -:อาหารของอวิชชาพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
22พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๖ -:อาหารของอวิชชาและวิมุตพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
23ภพ-ชาติ สัมมาทิฏฐิพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)ธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
24มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:อิทัปปัจจยตาพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 05
25วัฏสงสารพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (11)
26วัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลาย.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
27วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป..นัย ๑สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 05
28วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป..นัย ๒สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 05
29สรุปปฎิจจสมุปบาทและอริยสัจจ์พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 12
30สังขารเกิดดับพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (10)
         
หน้า   1 2 3
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก